庚子元旦

gēng zǐ yuán dàn

qīng dì zuó rì húi wèi húi,
rù jiān xǐ qì dòng rú léi。
rén zhī sùi sùi chuán yuán rì,
wǒ xǐ róng róng sū jìu gāi。
xù rì jiàn shēng qiáng jiǎo cǎo,
dōng fēng xíng fàng shù tóu méi。
nián lái gèng jué tiān jī huó,
zhuǎn shì fú shēng zhòng miào gāi。
Processed in 0.257008 Second , 37 querys.