诗遂醒

shī sùi xǐng

tài bái shǎn shǎn xīng yíng yíng,
yī yè dōng fēng chūi yuè shàng。
wǒ lái sì lǐ kàn méi huā,
bù dào qiáng wéi gāo yī zhàng。
Processed in 0.258373 Second , 37 querys.