和耆寿民旧作城头望雪

hé qí shòu mín jìu zuò chéng tóu wàng xuě

bīng hǎi fēng lái lín gǔ xiǎng,
xuě dà rú lún xiǎo rú zhǎng。
chū liáng lǎo mù zhù chūn huā,
jì yà yōu jīn zuò qīu shuǎng。
tiān dī yǐ yí yǔ zhòu ài,
yǎn míng dǒu jué tíng yuàn chǎng。
gèng shàng chéng tóu wàng kuāng lú,
hào miǎo guāng zhōng shī lì yǎng。
yù xún qí qù wú zhōng biān,
nà gèng qióng yōu wèn wǎng xiàng。
wàn nǔ qián táng cháo shàng shí,
qiān lǐ píng shā rì chū huǎng。
yù lóng zhàn bà yún ǒu kāi,
huǎng hū jīng yíng jiàn lú sǎng。
sōng lín dé xuě yǐ qí jué,
chéng shàng yín shī qì wú liǎng。
máng máng yín hǎi zuò wēi lóu,
bō píng bù fù láo shuāng jiǎng。
bù xián mì jù jìn tǐ wù,
shēng kǒng chōu dāo duàn mǎ yǎng。
yī shí háo xīng wú gǔ rén,
cǐ rì xiōng zhōng yú miào xiǎng。
qū gāo hé guǎ jì zhě shúi,
lí shī wǔ hè shī yuán háng。

毓朗的更多古诗

 • 《庚子元旦》

  青帝昨日回未回,入间喜气动如雷。人知岁岁传元日,我喜融融苏旧荄。

  旭日渐生墙角草,东风行放树头梅。年来更觉天机活,转识浮生众妙该。

 • 《诗遂醒》

  太白睒睒星荧荧,一夜东风吹月上。我来寺里看梅花,不道蔷薇高一丈。

 • 《题侗将军西园》

  敛心玩泉石,缩眼察园林。野老无拘束,山泉有妙音。

  地偏尘世隔,树密屋庐深。霭霭夏山色,寻阶上素襟。

Processed in 0.281593 Second , 37 querys.