题钱舜举画鸡冠花

tí qián shùn jǔ huà jī guān huā

xuán shuāng lěng zì dān shā zhī,
cùi yǔ lí pī zǐ xiá shī。
jīn wū hǎi dǐ yù shén guāng,
jiàng zé jī rén lù zhōng lì。

于立的更多古诗

Processed in 0.285805 Second , 37 querys.