题赵千里临李思训煎茶图

tí zhào qiān lǐ lín lǐ sī xùn jiān chá tú

shān fēng chūi duàn zhǔ chá yān,
zhú wài shúi liáng bái hè mián。
xiě jìu huái nán 《 zhāo yǐn 》 qū,
sōng huā lí luò shí chuáng qián。
Processed in 0.334886 Second , 37 querys.