玉山佳处联句

yù shān jiā chù lián jù

yù shān shān zhōng qīng zhòu cháng,
ǒu lái chí shàng jù hú chuáng。
tóng yīn zhú sè bù jiàn rì,
shǔi qì hé fēng duō shì liáng。
yú dù bō xīn xíng gè gè,
hè lái lín xià wǔ qiāng qiāng。
nèn huáng chéng yǔ qīng yáo zé,
wén zǎo yíng bō lv̀ yìng cháng。
měi ài tāng xīu shī jù hǎo,
dú lián hè jiān zùi shí kuáng。
fàn shū xiāng jī zhēn chéng kùi,
jǐu sòng jīn jīng huò kě cháng。
bīng wǎn líng líng hán yù dòng,
chún sī xì xì huá réng xiāng。
zhuó yīng liáo fù
Processed in 0.327720 Second , 37 querys.