玉山草堂以冰衡玉壶悬清秋分韵得悬字

yù shān cǎo táng yǐ bīng héng yù hú xuán qīng qīu fēn yùn dé xuán zì

zhī cǎo láng gān biàn shí tián,
cǎi yīng xié xìu rù fāng yán。
bái yú zuò kuài míng yú xuě,
lv̀ yǐ qīng zūn xī sì chuān。
tán dǐ xíng yún qīu gòng jiǒng,
yán jiān gāo shù yuè chū xuán。
shān sēng zùi shuō wú shēng fǎ,
jīn sù tiān huā luò mǎn qián。

于立的更多古诗

Processed in 0.302998 Second , 37 querys.