拥翠堂诗卷

yǒng cùi táng shī juàn

yōu rén jié wū jiāng biān zhù,
sú shēng bù dào tí shī chù。
mén qián wéi yǒu shù fú shū,
yán jiān zhǐ xǔ yún lái qù。
luò huā rú yǔ dōng fēng kuáng,
lv̀ yīn mǎn dì chūn máng máng。
yī shēng tí niǎo liáng mèng pò,
cùi píng qiǎn yìn yān fēng cháng。
hǎi xiāo qīng bó yān fēi míng,
kōng bì wú hén zhàn qīng yǐng。
tiān fēng chūi luò yú lài hán,
lán guāng shī tòu yī cháng lěng。
wǒ shēng yǐ yǒu yí shì xīn,
biàn yù cháng wǎng qióng yōu xún。
wēi máng lóu guān bù kě dào,
yún lín míng míng tái bì shēn。
Processed in 0.361771 Second , 37 querys.