赠松崖隐者

zèng sōng yá yǐn zhě

cāng jiāng zhī shǔi qīng rú kōng,
cháng lín tà zhàng gāo lóng sǒng。
hé rén yú cǐ qì yōu jì,
bái yún mǎn dì mí xíng zōng。
céng yá cāng cāng rú jī xuě,
jù líng shǒu bò fú róng liè。
cāng guān xū liè lǎo sùi hán,
dì wèi qīng gāo liǎng gū jué。
gēn pán zhòng yīn shén gǔi hùi,
jié bào tài shǐ bīng shuāng jié。
shàng yǒu lìu yuè tiān fēng shēng,
xià yǒu bǎi chǐ zhī xuán bīng。
mén qián yè bàn shān yuè luò,
zǐ gūi jiào jué yān fēi míng。
yǐn jūn cǐ yì rén mò shì,
gāo bǐ qīng sōng jiān bǐ shí。
shí shàng bì luó liáo kě yī,
sōng gēn fú líng shúi yǔ shí。
yǐn jūn yǐn jūn bǎi bù yōu,
zǐ zhī yú shì zhī hé qíu。
dòng liáng dǐ zhù huò jiàn yòng,
wàn níu húi shǒu rú shān qīu。
Processed in 3.140750 Second , 37 querys.