范宽小雪山

fàn kuān xiǎo xuě shān

shān rén xī rì zhù shān zhōng,
shān zhōng jǐu shú pú táo hóng。
shān rén zùi wò hū bù xǐng,
hào dàng shí rì chūi tiān fēng。
mèng jià tiān fēng dù liáo xuè,
bèi què zhū gōng hù míng miè。
yù lóng qiān chǐ yǒng bīng rán,
shǒu yì yín hé nòng míng yuè。
xiān rén quàn wǒ jīn qū zhī,
gèng chūi bái yù shuāng cān chà。
dōng fēng qí shù huā rú xuě,
qiān piàn wàn piàn líng kōng fēi。
huǎng huǎng hún shén zhú yān wù,
qǐ lái què tà gū shān lù。
yáo huá mǎn dì bù kān shí,
qí lv́ zhí shàng méi huā mù。
fàn kuān shàn huà lǎo yǒu shén,
huǎng rán jiàn wǒ mèng zhōng shēn。
fán jūn gèng xiàng xī qiáo pàn,
wèi xiě dāng shí tà xuě rén。

于立的更多古诗

Processed in 0.412087 Second , 37 querys.