题张戡猎兔图

tí zhāng kān liè tù tú

bā yuè jǐu yuè tiān yǔ shuāng,
běi fēng chūi shā biān cǎo huáng。
xīn gōng bái yǔ huáng jīn dí,
hǔ pí méng ān xuán liǎng láng。
qì dān xiǎo ér tóu bàn tū,
shēng lái zhòng yǐn cháng shí ròu。
wān gōng shè liè bù yí zú,
ā jùn dàn qiǎn hán lú zhú。
jiě ān yě shí réng gē xiān,
zhǐ xī huán yī shā cǎo biān。
tóng chàng hú gē zuò hú yǔ,
zùi lái què zhěn qióng lú mián。
jiē zāi ěr jùn liáng dú kǔ,
zhì shēn sān yuè rú hé bǔ。
zòng rán yòng zuò guǎn chéng jūn,
qín rén shǎo ēn qì rú tǔ。

于立的更多古诗

Processed in 0.297068 Second , 37 querys.