分得乌夜啼送朱长元赴胶州同知

fēn dé wū yè tí sòng zhū cháng yuán fù xiáo zhōu tóng zhī

chéng tóu wū yè tí,
huán guò shàng lín qī。
shàng lín gāo shù duō hǎo zhī,
gūi fēi yǎ yǎ dōng fù xī。
qǐ kàn jiāng yuè shěn jiāng dǐ,
shǐ jūn yuǎn yóu zhōng yè qǐ。
ruǎn hóng mò shàng tà qīng yáng,
kuài mǎ yóu lóng chē sì shǔi。
wū yè tí,
tí sòng jūn。
qū chē chū mén fēng yù xūn,
dōng fāng rì chū rú chē lún。
Processed in 0.321545 Second , 37 querys.