题桂花仙人

tí gùi huā xiān rén

zǐ xū zhēn rén lí zǐ gōng,
líu guāng yè xià rú cháng hóng。
míng zhū jié pèi guān fú róng,
jūn tiān guǎng lè lái xiāng cóng。
jū rán tài xū huàn wèi yuè,
zhōng yǒu qióng tái bái yín què。
《 yǔ yī ní cháng 》 gē hé jié,
yù chǔ dǎo sùi huáng jīn xiè。
jīn xiè fēi fēi mǎn xià fāng,
dǎo chūi lù jiǎo qīu fēng xiāng。
qí zhōu yī fā yān wēi máng,
dàn jiàn wàn guó hán qīng guāng。
Processed in 0.316195 Second , 37 querys.