春辉楼以攀桂仰天高分韵得天字

chūn hūi lóu yǐ pān gùi yǎng tiān gāo fēn yùn dé tiān zì

fēi lóu gāo yǐ yù shéng biān,
liǎng liǎng qīng é wǔ xìu yán。
běi dǒu dǎo xuán jiāng dòng shí,
qīng qīu bù jǐn shǔi rú tiān。
gù rén xiāng jiàn fēng chén jì,
cǐ yè tóng kàn hǎi yuè yuán。
míng xī guāng huá yìng gèng hǎo,
mǎi huā zhòng shàng fàn hú chuán。
Processed in 0.433836 Second , 34 querys.