渔庄以解钓鲈鱼有几人平声字分韵得鲈字

yú zhuāng yǐ jiě diào lú yú yǒu jī rén píng shēng zì fēn yùn dé lú zì

bō guāng yuè sè jìng hán xū,
jiǒng ruò qīng bīng zài yù hú。
shǔi jiàn yè liáng qī fěi cùi,
diào gān qīu jìng fú shān hú。
bēi xíng yù shǒu qióng yīng jǐu,
kuài zhuó jīn pán xuě sè lú。
shū juàn shī piān bù zhī shù,
wèi jūn tí zuò wǎng chuān tú。
Processed in 0.249231 Second , 34 querys.