次韵德符寄世美因以招之

cì yùn dé fú jì shì měi yīn yǐ zhāo zhī

zhī nv̌ qiān níu jiàn wǒ chē,
gūi lái lí jú yǐ róng kū。
hán chéng fū zǐ jìu qīng yǎn,
kěn shǐ dōng zhāi jī chǐ shū。
Processed in 0.327272 Second , 34 querys.