次韵俞秀老建隆道中

cì yùn yú xìu lǎo jiàn lóng dào zhōng

dào rén bù dú shì shī háo,
céng bǎ cāng míng zhù yī máo。
pò xiǎo lián biāo fǎng gū jì,
zhì shēn rú zài tài shān gāo。
Processed in 0.242595 Second , 34 querys.