题誉老无住阁

tí yù lǎo wú zhù gé

bù èr mén kāi chà hǎi zhōng,
shí fāng shì jiè běn lái tóng。
sì wēi yí jìng wú suǒ zháo,
qiān shǒu yǎn yìng rú shì tōng。
mí lè dāng nián céng shì xiàn,
shàn cái yú cǐ xī cān tóng。
ér jīn wǒ yì féng shī chù,
liáo jí lán gān wèn zǔ fēng。
Processed in 0.230091 Second , 34 querys.