亡原作忘,据四库本改友皇甫民望挽词 其二

wáng yuán zuò wàng,jù sì kù běn gǎi yǒu huáng fǔ mín wàng wǎn cí qí èr

chāo rán yí xiàng shù,
fēi gǔ yì fēi jīn。
guò wǒ měi zhōng rì,
wéi jūn tóng cǐ xīn。
jué biān yóu kě xù,
zhé jiǎo jìng nán xún。
yǐ yǐ wú yóu zuò,
gāo shān kōng zì qín。
Processed in 0.690483 Second , 34 querys.