菩萨蛮 其一 咏青溪遗事画册,和阮亭韵乍余

pú sà mán qí yī yǒng qīng xī yí shì huà cè,hé ruǎn tíng yùn zhà yú

dōng fēng wú lì jiāo yōng qǐ。
lí huā kāi xiè táo huā lǐ。
xìu dé lìu zhū yī。
xīn huáng jiá dié fēi。
huā qián chū piē jiàn。
xié yǎn húi qióng shàn。
hé rì jià wén yāng。
yán huān jié jié shuāng。
Processed in 0.324297 Second , 34 querys.