晓起舟行村坞中

xiǎo qǐ zhōu xíng cūn wù zhōng

yī cūn tōng lvè zhuó,
yù wǎng cùi wēi zhòng。
máo wū luó quán bǔ,
zhú lí yún bàn fēng。
xī shēng yān cán yuè,
shān sè pò hán zhōng。
zǎo yǒu niǎo liáng qǐ,
yōu rén cè duǎn qióng。
Processed in 0.381757 Second , 34 querys.