金缕曲·吊四川邹容墓

jīn lv̌ qū · diào sì chuān zōu róng mù

zhēn gè qí nán zǐ。
rèn qīng nián 、 yī shēn shì dǎn,
shǒu xiān cóng shì。
zhèn bǐ chàng yán pāi mǎn zú,
luō liè bā qí chǒu shǐ。
gèng tòng gào 、 yín wēi zhuān zhì。
zhāng shì zhū lián yuán zuò xù,
zhù shū rén 、 zuò zùi xún ōu lì。
sān zì yù,
zhé mó sǐ。
yáng zhōu shí rì zāo tú jì。
gèng nán kān 、 tú líu sān cì,
quán chéng jǐn bì。
zú yǐn hàn mín xīn fèn jī,
gé mìng chāng yán qǐ yì。
zào zhōng guó 、 gòng hé shí shì。
liè shì shēn jiā pàn yī zhí,
diào yīng líng 、 yí mù huá jīng lǐ。
āi sù cǎo,
qī hé dǐ。
Processed in 0.211217 Second , 34 querys.