高阳台·张次溪先生江堂侍学图

gāo yáng tái · zhāng cì xī xiān shēng jiāng táng shì xué tú

chūn niǎo xī qíng,
qīu qióng xù yuàn,
liáng shí xián shā jiāng táng。
mén yǎn lí huā,
kōng míng yuè zhào húi láng。
tú shū wàn juàn rén qiān gǔ,
yìng bā jiāo 、 lv̀ mǎn qián chuāng。
zùi nán wàng。
fù cè héng jīng,
bàn dào hūn huáng。
xiān shēng zhàng lv̌ cóng róng shén,
yǎng gāo shān 、 yáo qín yī qū,
zhī cǎo shuāng xíng。
jiē yè chuán xīn,
quán píng yè jià cáo cāng。
qīng nián zùi pà jū guāng sù,
yuàn zhūi súi 、 pěng yàn fén xiāng。
jì qīng kuáng。
fēng yù tóng guān,
tiān dì cháng yáng。
Processed in 0.244460 Second , 34 querys.