金缕曲·金陵乡试第九回,感赋。寄幽贞馆

jīn lv̌ qū · jīn líng xiāng shì dì jǐu húi,gǎn fù。jì yōu zhēn guǎn

lǎo dà gōng míng lěng。
mǎng tiān yá 、 cǐ shēng shèng yǒu,
xiāo xiāo shuāng bìn。
niàn zài cí cháng kōng jiǎo zhú,
kuáng qì xiāo chú dài jǐn。
kuàng zhèng shì 、 fán bāng gào jǐng。
tóu bǐ qǐng yīng hé chù shì,
wò péng máo 、 xiě lèi hé chóu bèng。
zhōng zǐ tà,
xiāng rú bìng。
wén zhāng dǐ shì tóng zhēng jìng。
màn dēng cháng 、 jiǎn lv́ chū guō,
biǎn zhōu zuò wěn。
wàn qǐng hé huā xiāng shì jiè,
yī piàn lián kāi míng jìng。
kàn yān wài 、 xié yáng yù míng。
húi yì shēn gūi lín bié yǔ,
zhú qīu fēng 、 rěn fù shuāng jiān bìng。
yìng zì xiào,
jiāng nán jùn。
Processed in 0.216733 Second , 34 querys.