安节吴公之还朝也情不能已再为诗十章 其一

ān jié wú gōng zhī huán zhāo yě qíng bù néng yǐ zài wèi shī shí zhāng qí yī

yǒu kè yáng qīng cōng,
xián mìng bào jūn wáng。
fǔ zhěn bù néng mèi,
qǐ zuò yì páng huáng。
páng huáng yì hé xǔ,
měi rén tiān yī fāng。
Processed in 0.284659 Second , 34 querys.