丙辰夏明光镇旅店题壁 其一

bǐng chén xià míng guāng zhèn lv̌ diàn tí bì qí yī

sì nián níu mǎ zǒu fēng chén,
hào jié máng máng shèng cǐ shēn。
bēi jǐu jiè jiāo xiōng lěi kuài,
zhěn gē shì fàng dǎn lún qūn。
chóu dàn duǎn jiá chéng hé shì,
lì wǎn kuáng lán dìng yǒu rén。
lv̀ bìn jiàn diāo máo jié luò,
guān hé xǐ yǐ dú shāng shén。
Processed in 0.246393 Second , 34 querys.