村舍

cūn shè

guó guó líu quán shù shí hán,
méng méng cǎo shù jiē jiāng gān。
yún gūi yuǎn xìu yuè chū shàng,
yǔ dǎ luò huā chūn yòu cán。
Processed in 0.210662 Second , 34 querys.