古意五首 其二

gǔ yì wǔ shǒu qí èr

wěi wěi tiān shàng yún,
tāo tāo hǎi zhōng bō。
shí zāi bù wǒ yǔ,
kuàng fù wèi xī gē。
fú fēn mào céng líng,
jūn qù jiāng rú hé。
jūn yín xíng lù nán,
qiè sī yǎn yí gē。
jī yōu tǎng xīn mèi,
cǎi jué nán shān ā。
Processed in 0.284215 Second , 34 querys.