龚圣予号翠岩晚岁更号岩翁为赋

gōng shèng yú hào cùi yán wǎn sùi gèng hào yán wēng wèi fù

chūn fēng táo lǐ yán,
sùi hán sōng bǎi xīn。
dá rén bù dà fāng,
jìng ài wú xián qín。
wú xián qǐ kān bù,
xián wài duō yí yīn。
shì tú shén fēng shǔi,
dùi miàn shāng yǔ cān。
gū fāng jì qún chù,
sàn cái cí zhòng qīn。
shuāng jiàng shǔi gūi yuán,
rì xù xīng jìu yīn。
fú huá bō luò jǐn,
gǔ dào shúi fù jīn。
wú jiā yàn shān xià,
cùi yǎn gāo qiān cén。
qīng qīu hào qì sāi,
wàn lǐ xiān āi shěn。
ān dé yǔ jūn qù,
jié jià líng qīng yín。
Processed in 0.282485 Second , 34 querys.