独孤桧

dú gū kuài

liè dì cí zhōng dú gū kuài,
yù yù tíng tíng yī chē gài。
gēn pán jǐu dì zhí jiāo chī,
gān sǒng céng xiāo fú dàn dùi。
shuò fēng bì xì chén zhòu hūn,
yán yán é huǒ lián kōng fán。
yī shé téng xiāng chì dì zǐ,
jiāng jūn shé è kōng liáng fǎn。
tiān chóu dì qì gǔi shén nù,
yuán xù lǎo sāng āi mò sù。
jīn fǔ qīn xún sùi yuè kū,
jì mò bàn xīn chéng yǔ lù。
Processed in 0.354202 Second , 34 querys.