范仲山以涧谷居自号为赋二首 其二

fàn zhòng shān yǐ jiàn gǔ jū zì hào wèi fù èr shǒu qí èr

qīu hè zhōng jiān zhù yòu yú,
hé rú cǐ dì bǔ yōu jū。
qí shēng yè jìng kè yǐn jǐu,
huā yǐng zhòu xián ér dú shū。
chén shì fù jiāo duō dé lù,
chī rén yuán mù gèng qíu yú。
xiān shēng mèng jué hún wú shì,
yī xiào fú yún zhǐ tài xū。
Processed in 0.205466 Second , 34 querys.