送程道大归新安兼简宪使卢处道学士四首 其二

sòng chéng dào dà gūi xīn ān jiān jiǎn xiàn shǐ lú chù dào xué shì sì shǒu qí èr

shí nián gù guó shǔ lí lí,
yī rì piān rán fù shì wēi。
rú fú zhèng lián shān niǎo guài,
jī xīn hé shì hǎi ōu fēi。
shān zhōng zhāo lù xián guān jǐn,
líng qū chūn fēng zì cǎi wéi。
cāng gǒu bái yī cóng biàn huà,
shì jīn fēi xī xī shúi fēi。
Processed in 0.543442 Second , 34 querys.