初度留山阳

chū dù líu shān yáng

máng máng nán guó biàn jīng qí,
jǐu rì míng zhāo yǒu suǒ sī。
yuán liàng mù nián shū jiǎ zǐ,
líng jūn chū dù yì gēng yín。
yú lóng jì mò qīu jiāng kuò,
chái hǔ cóng héng kè lù wēi。
gūi qù bái yún kān gòng wò,
wàn shān shēn chù jié máo cí。
Processed in 0.248369 Second , 34 querys.