青州道上

qīng zhōu dào shàng

cǎo sè qīng qīng lǎn pèi yóu,
mǎ tóu jiàn shuō gǔ yíng qīu。
huāng cūn lǎo shù wén yīng shǎo,
wǔ xù liáng shā jiǎo kè chóu。
bà qì shàng líu qí hǎi dài,
wēi yán shúi wèn lǔ 《 chūn qīu 》。
dēng lín yù nǐ péng lái gé,
hǎo yǐ fú sāng dào shí zhōu。
Processed in 0.243205 Second , 34 querys.