西斋秋感二十首 其十九

xī zhāi qīu gǎn èr shí shǒu qí shí jǐu

wú suǒ xué shī bó,
jìn shì wéi èr chén。
shāo huàn hòu shān gǔ,
fù xiě jiǎn □ □。
□ □ zú huó fǎ,
yì fù kūi tiān zhēn。
miào nián zhāng wén qián,
wǎn jié lv̌ jū rén。
shū míng shǐ huà wū,
dàn shū wù yǔ qīn。
yōng róng yè shēn jū,
bǐ wèi hé děng rén。
qù qù nián yún wài,
bǎo cǐ shī jǐu shēn。
wǒ sǐ huò bù sǐ,
rǔ sǐ wèi āi chén。
Processed in 1.697929 Second , 34 querys.