大衍易吟四十首 其二十六

dà yǎn yì yín sì shí shǒu qí èr shí lìu

xí kǎn dé tiān xiǎn,
zhòng lí wén rì xīn。
míng nèi shǐ zhào wài,
hēng xīn fāng fā shēn。
Processed in 1.049909 Second , 34 querys.