大衍易吟四十首 其三十四

dà yǎn yì yín sì shí shǒu qí sān shí sì

lìu jí huǒ wèi xí,
lóng xīng máng dàng yún。
hū hán zhāo wèi shàng,
yǐ nà wáng zhèng jūn。
Processed in 0.255342 Second , 34 querys.