秀亭秋怀十五首 其十三

xìu tíng qīu huái shí wǔ shǒu qí shí sān

máng máng lìu hé jiān,
shú shì shēn zì yóu。
pín jiàn bù huáng ān,
gù pò kǒu fù móu。
wàn shì yǐ yún zú,
xīn huǒ yán bù xīu。
zhāo fú hán shí sàn,
yè mèng yù yí lóu。
bǐ zāi qí gōng zǐ,
lèi xià yōng mén zhōu。
wàn shì yī táo sǒu,
hào gē gūi gù qīu。
yǒu jǐu zùi jí mián,
wú jǐu yì bù qíu。
Processed in 0.803870 Second , 34 querys.