次韵汪以南閒居漫吟十首 其七

cì yùn wāng yǐ nán xián jū màn yín shí shǒu qí qī

zhān yì yòng jǐu lìu,
chū yáo biàn gān kūn。
shí dāng tùi qiě shèn,
fù mìng gūi jué gēn。
hún tiān rì yè zhuǎn,
zhōng xīng yì dàn hūn。
běi chén yǎn bù dòng,
dì jū huá gài zūn。
yú rén shì wèi xīn,
jūn zǐ yán cāo cún。
kěn shòu wài wù gǔ,
zǎo rǎo yáo jīng hún。
huáng zé sū hàn hàn,
shí yǔ fān tiān pén。
gǎn bù xiào wēi lì,
xiān hòu fēng léi bēn。
Processed in 1.729129 Second , 34 querys.