虚谷志归后赋十首 其二

xū gǔ zhì gūi hòu fù shí shǒu qí èr

wàn shì hé shí zú,
bù rú gūi gù xiāng。
zhēn néng zhǔ dōng dào,
wèi ài bó xī liáng。
xuě hòu chūn tái nuǎn,
méi biān yè zhěn xiāng。
shú kān sī kuàng yǒu,
gòng yǐn yǎn xī bàng。
Processed in 1.344613 Second , 34 querys.