秀亭秋怀十五首 其八

xìu tíng qīu huái shí wǔ shǒu qí bā

jī mèn hé kě qiǎn,
gāo fēng shàng yún duān。
shǔi nán bǐ hé suǒ,
piǎo miǎo fú gū yān。
yù sāi shù mù gǔ,
shēn yōu chuāng hù yán。
yī jí wǎng cóng zhī,
qǐ wú líng bō chuán。
jué jǐng wèi yì xiě,
liáng péng qíu yì nán。
dú wǎng huò xīng jǐn,
kōng kòu lín xià guān。
bù ruò jí xiāng wàng,
liáo jì wú yì yān。
Processed in 2.086102 Second , 34 querys.