孔府判野耘尝宦云南今以馀瘴多病意欲休官因读唐书南诏传为此二诗问其风俗 其二

kǒng fǔ pàn yě yún cháng huàn yún nán jīn yǐ yú zhàng duō bìng yì yù xīu guān yīn dú táng shū nán zhào chuán wèi cǐ èr shī wèn qí fēng sú qí èr

hàn dài āi láo zhǒng,
lú nán dà dù hé。
qí dū jū shàn chǎn,
yǒu shǔi hào zāng gē。
chéng xiāng cí zhū gé,
jiāng jūn wèi fú bō。
shí fú bēi gù zài,
tóng zuò zhù nán mó。
gǔ dàn jī mí ěr,
jīn rú zhèn shè hé。
yī róng píng lìu zhào,
wàn lv̌ xuē sān é。
xiǎn zú huáng jī nǔ,
zhān tóu gǎn hé gē。
gǔi wáng qiān jùn zǎng,
mǐn guó xiào wén luó。
fàn gōng huā yōu bō,
jīng chuán yè bèi duō。
yì xiāng rán dǔ nòu,
shuò guǒ dàn bō luō。
bì diàn xuán zhū ěr,
yín gōu zhāi xiàng tuó。
shēn qīu rú xià rè,
qióng là yì chūn hé。
wù dú fēi yuān duò,
fēng xīng jù mǎng guò。
yǐ huán shēng dìng yuǎn,
yóu lèi bìng wéi mó。
huàn sī qīng máo gěng,
xián xīn yuàn jiàn ā。
cǐ xiāng fēi zhàng tǔ,
hé xìng xiǎo pó suō。
Processed in 0.204320 Second , 34 querys.