忆我二首各三十韵 其二

yì wǒ èr shǒu gè sān shí yùn qí èr

yì wǒ ruò fǔ guān,
shù shū rú qián táng。
zhōng xīng bǎi niàn zài,
xíng dū zī hào ráng。
sūi yǐ liè gān chún,
shàng kě yún xiǎo kāng。
bā shǔ hài pò sùi,
huái xiāng chuán rǎo ràng。
fù xīn niǎn gǔ dì,
àn dǔ rú gù cháng。
yú shí shù wàn shì,
yún jí shēng shàng xiáng。
cǎo máo qǐ qióng gǔ,
shì mù guān guó guāng。
chū mén bù shì lù,
tiān jiē hé qí cháng。
xiá shì jù yàn zhào,
jiā rén □ jī jiāng。
wǔ gǔ yè dēng zhú,
wàn lóu chūn sī huáng。
wú mǐ bái rú xuě,
xī chì qiān sī cāng。
piǎo miǎo hú shān jiān,
huà chuán jiāo hóng zhuāng。
lìu qiáo yáng lǐu àn,
hé huā yún shǔi xiāng。
sì shí wú bù yí,
mò ruò sēng xià liáng。
xiǎo rú kǔ fá zī,
lěng yǎn kàn háo qiáng。
tuō jī zhāo shì guǎn,
qiè nì yuān lù xíng。
tái píng huò fēi shì,
miào lùn yǒu bù zāng。
xiāng yǔ dú dǐ bào,
fèn mèn tián zhōng cháng。
jiǎo xìng jiāng hàn jìng,
jiān xiōng jí yán huāng。
lǐ wéi cǎi chú yán,
shǐ dé shēn míng cháng。
qǐ wèi biān gōng xiāng,
céng bù jiān bǐ kuáng。
jiāo yín wú bǐ lún,
nvè dú yóu pī chāng。
wèi wén gǔ tiān zǐ,
mǎi tián zì zhì zhuāng。
qún xiǎo fù gǔi yù,
guó mài nèi yǐ qiāng。
shī chén pǒ yǒu dǎn,
sì bèi yán zhě zhāng。
zùi hòu dé bài shū,
bū zhū táo wéi yáng。
wàn gǔ mù mián ān,
bù kùi zhào hán wáng。
cǎo mào fù gǔ diàn,
yǔ lín jí xián táng。
qīng shǐ shú kě □,
niàn cǐ xīn shén shāng。
yān dé lù shì héng,
fù yǔ zuò biàn wáng。
Processed in 0.883814 Second , 34 querys.