次韵吴僧魁一山十绝 其五

cì yùn wú sēng kúi yī shān shí jué qí wǔ

yún xī sì shí sān sùi yāo,
shī dì yǔ xiōng chuán yè yī。
guó shǒu qí gāo gèng yǒu zhù,
bǎi nián zhèng kǒng jí yú fēi。
Processed in 4.122359 Second , 34 querys.