次韵宾旸观陆右丞

cì yùn bīn yáng guān lù yòu chéng

chū chéng xié yī ér,
cè zhàng jí yōu sùi。
cūn sú shěn fù lǎo,
gǔ jī àn tú zhì。
píng shēng qīu yuán xīn,
bì zhǐ yuǎn zhāo shì。
xíng xíng xū mù jiān,
shì yì yǒu hé wèi。
lù jiā sān tài shǒu,
cǐ bāng róng shì shì。
jìu cí fù xué gōng,
yuán qíng pǒ yìng yì。
nài hé pí yǎ gōng,
xiàng yú wáng shì zhì。
jūn bù píng qí rán,
sì yù shān jué wèi。
lǐ chuǎn liáo jǔ yú,
chǎn mèi □ hóng lèi。
yī yī kǒu shé zhēng,
hé shì rú rén yì。
Processed in 1.092224 Second , 34 querys.