秀亭秋怀十五首 其六

xìu tíng qīu huái shí wǔ shǒu qí lìu

xuān fù lǎo yú xíng,
kǔ xīn dìng lìu yì。
zhì jīn é miǎn líu,
wàn guó fèng zhēng jì。
dāng shí kùn zài chén,
lì sù bù néng zhì。
zǎi gē zhū hóu wáng,
zhòng tóng qì gài shì。
shāo jì bù chì shī,
pēng zhōu jǐn ruò zhì。
yān zhī qiān jīn shǒu,
nǎi wèi mǎ tóng lì。
cǐ kǒu jǐu kě jiāo,
shì shì kě yǐ zhì。
Processed in 0.678780 Second , 34 querys.