次韵吴僧魁一山十绝 其十

cì yùn wú sēng kúi yī shān shí jué qí shí

gāo ān sēng bǎo yáo yuán zhì,
yán shǔi shúi qí chéng jiàng bīng。
mò wèi hú sūn dǎ jīn dǒu,
húi tóu bù jì dú shū dēng。
Processed in 2.073398 Second , 34 querys.