正月十九日四更起读朱文公年谱至天大明赋十二首 其五

zhèng yuè shí jǐu rì sì gèng qǐ dú zhū wén gōng nián pǔ zhì tiān dà míng fù shí èr shǒu qí wǔ

wáng dào làng tán xíng bà shuō,
rú yán yīn yòng zuǒ shàn jī。
tān láng hú shǐ guān xīng xiàng,
tiān qiǎn wú gōng pì cǐ fēi。
Processed in 0.871179 Second , 34 querys.