次韵徐赞府蜚英八首 其六

cì yùn xú zàn fǔ fēi yīng bā shǒu qí lìu

mó fǔ qióng lí dá xià qíng,
lǐng zhōu zuò xiàn zǒng shū shēng。
qīng shī yào zì qīng xīn chū,
bǐ zì xīn ān shǔi gèng qīng。
Processed in 2.221450 Second , 34 querys.