至后承元煇见和复次韵书病中近况十首 其五

zhì hòu chéng yuán hūi jiàn hé fù cì yùn shū bìng zhōng jìn kuàng shí shǒu qí wǔ

bìng wú yì zì yù,
cān fàn jiàn rú cháng。
lǎn tī shū dēng àn,
xián nuò yào zhǐ xiāng。
jìu lìng qióng yǒu gǔi,
zhōng ài zùi wèi xiāng。
shū yǔ zhū nián shǎo,
cóng jūn guò lè làng。
Processed in 1.670081 Second , 34 querys.